ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1.
Deze voorwaarden hebben betrekking op de Boten die gereserveerd worden via Giethoorn.com

Artikel 2.
Vooruit reserveren van (een) Boot(en) is mogelijk voor 1 of meerdere dagen. Reserveren voor halve dagen of per uur is niet mogelijk.

Artikel 3.
De huurperiode start vanaf 10.00 en eindigt om 18.00 uur van de gereserveerde dag(en). De huurder dient uiterlijk 10.30 uur aanwezig te zijn. Indien de huurder om 10.30 uur niet aanwezig is, word(en) de gereserveerde Boot(en) vrijgegeven voor verhuur aan anderen. De Boot(en) moet(en) aan het einde van de huurperiode voor 18.00 uur worden ingeleverd, wanneer dit niet gebeurt, wordt de borg ingehouden.

Artikel 4.
Huurder is in gebreke gebleven als huurder de huur niet op de vervaldata voldaan heeft of zijn of haar verplichtingen ingevolge deze huurovereenkomst niet nakomt. Behalve nakoming en of schadevergoeding vorderen kan de verhuurder zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst voor ontbonden houden en het gehuurde onmiddellijk tot zich nemen.

Artikel 5.
Voor vertrek dient de huurder een geldige legitimatie te tonen en een kopie ervan af te geven aan de verhuurder. Verhuur vindt niet plaats aan minderjarigen, ook niet indien hiervoor toestemming is verkregen van ouders.

Voor vertrek zal huurder instructies van verhuurder krijgen aangaande het gebruik van het gehuurde. Huurder zal deze instructies te allen tijde aanvaarden en opvolgen.

Artikel 6.
Verhuurder heeft het recht zonder schadevergoeding het uitvaren te verbieden van een Boot met een “niet aan het roer bekwaam persoon” of bij onvoldoende vaarkennis en/of kunde. Dit naar oordeel van verhuurder.

Artikel 7.
Bij aanvang van de huurperiode zal verhuurder het verhuurde aan huurder leveren. Het verhuurde zal in goede staat verkeren; het verhuurde zal tot het gebruik waarvoor het bestemd is, kunnen dienen. Huurder dient voor vertrek altijd te controleren of de inventaris compleet is. De huurder krijgt voor vertrek een instructie over de behandeling van de Boot. De huurder neemt de instructies nauwkeurig in acht en handelt hiernaar.

Kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder, tenzij sprake is van schade of verlies als bedoeld in artikel 8. Huurder zal reparaties nooit uit laten voeren door anderen dan verhuurder tenzij verhuurder hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Door verhuurder toegestemde reparaties zal verhuurder terugbetalen als gespecificeerde rekeningen worden overlegd.

Artikel 8.
Verhuurder heeft de sloepen verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal. Bij aanspraak van de wettelijke aansprakelijkheid verzekering zal de verhuurder het eigen risico van € 250,- zegge: tweehonderdvijftig euro per schadegeval in rekening brengen bij huurder. Bij aanspraak van de casco– en of diefstalverzekering zal de verhuurder het eigen risico van € 500,- zegge: vijfhonderd euro per schadegeval in rekening brengen bij huurder. De motorboten, roeiboten en kano’s zijn niet verzekerd door verhuurder. Gebruik van deze vaartuigen geschiedt op eigen risico van de huurder.

Huurder is aansprakelijk voor schade aan en verlies van het gehuurde voor zover niet gedekt door verzekering genoemd in artikel 8, ontstaan gedurende de tijd dat huurder het gehuurde onder zich heeft, onverminderd het bepaalde in artikel 7, tenzij huurder kan aantonen dat schade en verlies niet door hem of één van zijn medeopvarenden is veroorzaakt. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel (ongeval), diefstal of vermissing van privé-goederen.

Bij moedwillige vernieling of vermoeden van moedwillige vernieling aan het gehuurde en of schade aan derden zal te allen tijde aangifte worden gedaan bij de politie.

Artikel 9.
Huurder zal het gehuurde als een goed huisvader en of goed schipper en overeenkomstig de bestemming gebruiken. Huurder zal minimaal 18 jaar zijn. Huurder zal geen veranderingen in het gehuurde aanbrengen. Huurder zal het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet in gebruik afstaan en niet onder verhuren, noch geheel, noch gedeeltelijk.

Artikel 10.
Bij windkracht 6 of hoger wordt het afgeraden te varen.

Artikel 11.
Bij gehele of gedeeltelijke annulering blijft de huurder een deel van huurprijs verschuldigd,
Afhankelijk van het tijdstip. Tot en met 14 dagen voor aanvang van de huur: 10% van de overeengekomen huurprijs wordt in rekening gebracht van huurder. Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van de huur is huurder 50% van de huursom verschuldigd. Reservering kunnen tot 3 dagen voor aanvang geannuleerd worden. Er zullen dan € 10,- annuleringskosten in rekening worden gebracht. Houdt u rekening met ons “kikkerland” weer (regenkleding, paraplu e.d.); REGEN IS GEEN GELDIGE REDEN VOOR ANNULERING. Maar afhankelijk van het soort “slechtweer” maken wij in overleg met u een passend alternatief zodat uw dag Giethoorn niet in het water hoeft te vallen

Artikel 12:
Het meenemen en of gebruik van overmatig alcohol is niet toegestaan. Meenemen en of gebruik van drugs en andere verdovende middelen is te allen tijde verboden. Bij constatering behoud verhuurder zich het recht voor de huurovereenkomst te ontbinden zonder terugbetaling van reeds betaalde bedragen.

Artikel 13:
Huurder kan, indien de verhuurder zijn of haar verplichtingen ingevolge deze huurovereenkomst niet nakomt, de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen; verhuurder zal dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen.

Artikel 14:
De verhuurder heeft als eigenaar te allen tijde het recht, zonder opgaaf van redenen de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden zonder terugbetaling van reeds betaalde bedragen.

Artikel 15.
Op de huurvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing