ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met Arendshorst buitenactiviteiten.

Artikel 1 Groepsgrootte
1.1 De minimale groepsgrootte verschilt per arrangement. Kleinere groepen zijn in overleg meestal mogelijk met toeslag.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand na mondelinge de bevestiging te hebben doorgenomen of na ondertekening van de
optiebevestiging. Degene die namens of ten behoeve van een groep een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
Artikel 3 Betaling

3.1 Betaling
Na bekendmaking van het aantal personen dat minimaal 1 week voor de arrangementsdatum dient te gebeuren, wordt de definitieve rekening opgemaakt, deze moet voor arrangement dag voldaan zijn, ook kan contant betaald worden op de arrangementsdag, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4 Reissom
4.1 Indien een klant te laat komt, kan dit consequenties hebben. Onderdelen van het programma kunnen hiermee komen te vervallen
4.2 In de reissom zijn niet inbegrepen:
a. vervoer per touringcar; tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. De kosten van reisbagage-, reisongevallen-, ziektekosten- en annuleringsverzekering
c. Eventuele meerkosten voor extra consumpties, activiteiten en gebruikte materialen.
4.3 De onder 4.2c genoemde kosten worden door de klant op de zelfde dag verrekend met betreffende leverancier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en bevestigd.
4.4 Tenzij anders vermeld gelden de gepubliceerde prijzen per persoon.
4.5 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het programma.

Artikel 5 Wijziging door de deelnemers
5.1 Wijzigingen door de klant in het afgesproken programma kunnen worden verzorgt indien en voor zover mogelijk is.

Artikel 6 Annuleringen
6.1 Indien de reservering ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, worden per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht, tenzij ander is overeengekomen.
a. bij annulering meer dan 2 maanden voor het tijdstip waarop het programma zou moeten aanvangen wordt € 50,- berekend.
b. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoelt tijdstip; 15% van de reissom met minimum van € 75,- per groep
c. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoelt tijdstip; 35% van de reissom
d. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoelt tijdstip; 60% van de reissom
e. Bij annulering meer dan 3 dagen voor bedoelt tijdstip; 85% van de reissom
f. Bij annulering 3 dagen of minder voor bedoelt tijdstip; 100% van de reissom
6.2 Annuleringen dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren.
6.3 Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan tot vijf werkdagen voor vertrek, waarna de bekende groepsgrote geld. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden de annuleringsbepalingen toegepast. Het doorgeven van vermindering en vermeerdering van het aantal deelnemers dient schriftelijk per fax of per e-mail doorgegeven worden.

Artikel 7 Niet doorgaan programma/ wijziging door Arendshorst
7.1 Indien door omstandigheden, die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van Arendshorst zijn gelegen, door arendshorst wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht arendshorst zich tot onmiddellijke kennisgeving van de klant.
7.2 Bij niet doorgaan door Arendshorst verplicht Arendshorst tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds ( geheel of gedeeltelijke ) betalingen.

Artikel 8 Algemeen voorbehoud
8.1 Arendshorst behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in de reisroute en de bijbehorende programmaonderdelen, indien hiertoe gegronde redenen bestaan.
Algemene voorwaarden opgesteld door:
Arendshorst buitenactiviteiten.